Regulamin „AMBER”
w Polańczyku przy ul. Dworska 14

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla Gości w ośrodku „AMBER” przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku oraz ich mienia - zarządza się co następuje:

 

Opłata za pobyt pobierana jest w recepcji w dniu przyjazdu. 
Przy wcześniejszym wyjeździe nie zwracamy kosztów. 
Rezerwacje można odwołać bezpłatnie do 30 dni przed przyjazdem .

 

*1.* Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Polańczyku.
*2.* Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.
*3.* Pomieszczenia mieszkalne przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 16 : 00 i kończy się o godzinie 11 : 00 dnia następnego.
*4.* Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „Gościem” określa czas swego pobytu.
*5.* Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu 602702260 lub 515871382 do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.
*6.* Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
*7.* Osoby nie będące Gośćmi ośrodka "AMBER" przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku (niezameldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku od godziny 22 : 00 do godziny 7: 00 dnia następnego.
*8.* W pomieszczeniach mieszkalnych przy ul Dworskiej 14 w Polańczyku należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.
*9.* Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
*10. *Każdy Gość, przebywający oraz korzystający ze wszelkich urządzeń na terenie „AMBER” czyni to na własną odpowiedzialność. Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

 

*11. *Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie ośrodka "AMBER" przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub z winy osób go odwiedzających.
*12. *Wynajmujący pokoje przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku obowiązany jest zapewnić świeżą pościel.
*13. *Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych - przez Gości na terenie ośrodka "AMBER" przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
*14. *Właściciel ośrodka "AMBER" w Polańczyku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie "AMBER" przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku parking jest parkingiem niestrzeżonym.
*15. *Gość ośrodka "AMBER" przy ul. Dworska 14 w Polańczyku nie może wprowadzać jakichkolwiek zwierząt na teren posesji bez uprzedniego ZEZWOLENIA z Właścicielem obiektu *16. *Przedmioty pozostawione przez Gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu pokoji przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku, zostaną odesłane przez Właściciela ośrodka "AMBER" w Polańczyku na koszt Gościa na wskazany przez Gościa adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa, Właściciel ośrodka "AMBER" przy ul. Dworskiej 14 w Polańczyku postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
*17. *Pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 pln za niezniszczone wyposażenie oraz pozostawienie pokoji w czystości. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli Gość pozostawi pomieszczenia uporządkowane w takim stanie jak zastał oraz kompletne wyposażenie w dniu oddania kluczy do obiektu.
*18.* Gość dokonujący rezerwacji pobytu w ośrodku „AMBER” przy ul. Dworskiej 14 oświadcza, że zapoznał się z powyższym regulaminem. Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)
Właściciel Urszula Szmyd